วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ปิดรับสมัครกรรมการกสทช.! ตบเท้าเข้าชิง 80 ราย ‘เสธฯไก่อู-ฐากร-อดีตผบ.ทอ.’ แข่งด้วย

วันสุดท้ายที่่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.) ตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ทั้ง 7 ด้าน ผลปราฏว่ามีผู้เข้ามาสมัครทั้งสิ้น 80 ราย

โดยรายชื่อผู้สมัครที่น่าสนใจ เช่น นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการ กสทช. ,พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด หรือเสธฯไก่อู อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ,พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ,พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ,นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นต้น

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จะส่งรายชื่อผู้สมัครไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 7 ก. และมาตรา 14/2 และตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 ข. และมาตรา 8 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

เมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และจะเชิญผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของผู้สมัครเพื่อนำมากำหนดทิศทางหรือเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ต่อไป

สำหรับรายชื่อผู้สมัครทั้ง 7 ด้าน ทั้ง 80 มีดังนี้

ด้านกิจการกระจายเสียง จำนวน 7 คน ได้แก่

1.นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ดี้ อายุ 65 ปี ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย

2.พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง อายุ 61 ปี อดีตหัวหน้าสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคม กองทัพบก

3.พลเรือเอก พงศกร กุวานนท์ อายุ 59 ปี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพเรือ

4.พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ อายุ 60 ปี อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

5.นายพัชระ สารพิมพา อายุ 55 ปี สื่อมวลชนอิสระ

6.พันเอก กฤษฎา เทอดพงษ์ อายุ 48 ปี รองผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม

7.พลตรี อุชุกร ทรงวรัชญ์ อายุ 59 ปี เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร

ด้านกิจการโทรทัศน์ จำนวน 8 คน

1.พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส อายุ 63 ปี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

2.นายณภัทร วินิจฉัยกุล อายุ 65 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียง

3.ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต อายุ 53 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.พลตรี วิเศษ เจริญสุข อายุ 57 ปี ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก

5.นางสาวจินตนันนท์ ชญาตร์ ศุภมิตร อายุ 54 ปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

6.นายวุฒิกร ทิวะศศิธร อายุ 56 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการ

7.พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อายุ 57 ปี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

8.พลเอก นายแพทย์ สายัณห์ สวัสดิ์ศรี

ด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 11 คน

1.พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง อายุ 56 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร

2.นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อายุ 65 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

3.นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อายุ 60 ปี อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

4.พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ อายุ 50 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.

5.รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร อายุ 58 ปี อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

6.พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ อายุ 65 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

7.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการ กสทช.

8.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อายุ 54 ปี อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม

9.นายพรชัย เสมแจ้ง อายุ 45 ปี อดีตนายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

10.พลเอก มโน นุชเกษม อายุ 56 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

11.นายประเสริฐ อภิปุญญา อายุ 57 ปี อดีตกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. และอดีตรองเลขาธิการ กสทช.

ด้านวิศวกรรม จำนวน 12 คน

1.นายวันชัย ผโลทัยถเกิง อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

2.พันเอก อนุรัตน์ อินกัน อายุ 53 ปี อดีตรองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนข่าวทหารบก

3.นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ อายุ 56 ปี ที่ปรึกษากรรมการ กสทช. (นายธวัชชัย จิตรภาษนนท์) (สมัครด้านวิศวกรรม)

4.พลอากาศโท ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช.

5.นายนิมิตร หงส์ยิ้ม อายุ 54 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัยดรากอนอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

6.พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

7.นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อายุ 53 ปี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

8.นายชัยยงค์ พัวพงศกร อายุ 62 ปี ที่ปรึกษาด้านระบบ smart grid บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด

9.พลอากาศตรี เพียร โตท่าโรง อายุ 66 ปี อดีตผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

10.นายอานนท์ ทับเที่ยง อายุ 58 ปี ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง)

11.นายปรเมศวร์ กุมารบุญ อายุ 48 ปี ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

12.พลอากาศโท บรรจง คลายนสูตร์ อายุ 66 ปี อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

ด้านกฎหมาย จำนวน 14 คน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ อายุ 51 ปี รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.นายประพันธุ์ คูณมี อายุ 66 ปี ประธานบริษัท อมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด

3.นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ อายุ 57 ปี รองอธิบดีอัยการ

4.นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ อายุ 58 ปี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

5.พลตำรวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร อายุ 59 ปี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6.พลโท ดร.พิเชษฐ คงศรี อายุ 60 ปี ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม

7.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อายุ 51 ปี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

8.นายจิตรนรา นวรัตน์ อายุ 65 ปี อดีตผู้ตรวจการอัยการ

9.นายกฤษดา โรจนสุวรรณ อายุ 60 ปี อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3 สำนักงานอัยการสูงสุด

10.ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล อายุ 59 ปี กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11.ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ อายุ 46 ปี ผู้ชำนาญการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

12.พลโท สมชาย ชัยวณิชยา อายุ 58 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

13.พลตรี สุพิชาติ เสนานุรักษ์ อายุ 68 ปี ข้าราชการบำนาญ กองทัพบก

14.พลตำรวจโท สุรพล ทวนทอง อายุ 65 ปี อดีตจเรตำรวจ

ด้านเศรษฐศาสตร์ จำนวน 5 คน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

2.นางสาวชวนชม กิจพันธ์ อายุ 60 ปี อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

3.นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา อายุ 58 ปี เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4.นายณรงค์ เขียดเดช อายุ 61 ปี อดีตผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5.รองศาสตราจารย์ ดร. เทพรัตน์ พิมลเสถียร อายุ 44 ปี อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6.รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร.ดนุวศิน เจริญ อายุ 43 ปี รองศาสตราจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7.นายอารยะ ปรีชาเมตตา อายุ 61 ปี ศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จำนวน 21 คน

1.นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อายุ 68 ปี นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์ อายุ 51 ปี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

3.พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อายุ 64 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง

4.นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อายุ 48 ปี ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช.

5.นายสยาม นิลวัฒน์ อายุ 48 ปี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

6.นายทวีศักดิ์ บุตรตัน อายุ 61 ปี นักเขียนคอลัมน์สิ่งแวดล้อม

7.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ อายุ 44 ปี ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช.

8.นางสาวอารีวรรณ จตุทอง อายุ 48 ปี ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว

9.พลโท ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร อายุ 57 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม

10.นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช อายุ 64 ปี กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม/สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

11.นายรักษเกชา แฉ่ฉาย อายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

12.พลโท ณัฐวุฒิ สบายรูป อายุ 55 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย/อดีตรองเจ้ากรมข่าวทหาร

13.พลโท ดร. พร ภิเษก อายุ 61 ปี อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

14.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา อายุ 57 ปี อดีตรองบรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

15.นายสมณ์ พรหมรส อายุ 61 ปี ปฎิบัติหน้าที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นการชั่วคราว

16.ดร.วรรณชัย สุวรรณกาญจน์ อายุ 60 ปี อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช./ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

17.พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ อายุ 61 ปี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

18.ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ อายุ 60 ปี รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

19.ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ อายุ 56 ปี ประธานมูลนิธิเบาะแส /ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน มหาวิทยาลัยเกริก

20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. สุนทรี ทับทิมไทย ชัยสัมฤทธิ์โชค อายุ 60 ปี อดีตรองคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21.ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล อายุ 66 ปี นายกสมาคมสมาพันธ์ สภาองค์กรชุมชน