วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

บ้านหมอละออง “สวนสมุนไพร GREEN HOUSE จ.เพชรบุรี” ได้รับการรับรอง GAP : Good Agricultural Practices การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี : สำหรับพืชสมุนไพร

28 มี.ค. 2024
312

สวนสมุนไพรบ้านหมอละออง GREEN HOUSE จ.เพชรบุรี ได้รับการรับรอง GAP : Good Agricultural Practices (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี : สำหรับพืชสมุนไพร) มีมาตรฐานการปลูกสมุนไพรในสิ่งแวดล้อมที่ดี เปิดสถานที่ “บ้านหมอละอองสวนสมุนไพร GREEN HOUSE” จัดงานอบรมและศูนย์การเรียนรู้ ผ่านความร่วมมือระหว่าง นางกมลวรรณ บัวศิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี เพื่อให้กรมวิชาการเกษตร นำผู้สนใจศึกษางานสวนสมุนไพรมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ณ สถานที่จริง ณ บ้านหมอละอองสวนสมุนไพร GREEN HOUSE จ.เพชรบุรี

“บ้านหมอละออง” นำโดย คุณศักดา บัวศิริ ผู้บริหาร บ้านหมอละอองสวนสมุนไพร GREEN HOUSE เปิดสวนสมุนไพรบ้านหมอละออง GREEN HOUSE จ.เพชรบุรี จัดงานอบรมและศูนย์การเรียนรู้ ผ่านความร่วมมือระหว่าง นางกมลวรรณ บัวศิริ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี เพื่อให้กรมวิชาการเกษตร นำผู้สนใจศึกษางานสวนสมุนไพรมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) ณ สถานที่จริง

โดยโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร: การผลิตและแปรรูปสมุนไพรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย DOA Together ของทางกรมวิชาการเกษตร คือ ให้บุคลากรกรมวิชาการเกษตร สานพลังกับเครือข่ายเดินไปข้างหน้าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการร่วมกันทำงาน เพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง บนความสมดุล และการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล เอกชนประชาชนเกษตรกร และภาคการศึกษา

ในการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร “บ้านหมอละออง” และบุคลากรสำคัญ ตามนโยบาย DOA TOGETHER ประกอบไปด้วย

– นายนพพร ศิริพานิช: ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

– ดร.วิทยา พรหมมี: หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง

– นายกิรนันท์ เหมาะประมาณ: นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

– นายสุธี มีมาก และนายไพโรจน์ ทับพงษ์: นักวิชาการเกษตร

– และคุณศักดา บัวศิริ: ผู้บริหาร บ้านหมอละอองสวนสมุนไพร GREEN HOUSE

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2567 จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป จำนวน 20 ราย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร “การผลิตและแปรรูปสมุนไพรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์” โดยกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรที่ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไว้ใช้ประโยชน์ ใช้บริโภค ทำยารักษาโรค เพื่อสุขภาพ และจำหน่าย รวมถึงการผลิตวัตถุดิบจากพืชสมุนไพร สู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ สวนสมุนไพรบ้านหมอละออง GREEN HOUSE จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร ผู้ที่สนใจ พืชสมุนไพร การผลิตและแปรรูป ให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน เข้ารับการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี บรรยายให้หัวข้อต่างๆดังนี้

– นายนพพร ศิริพานิช: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้าอบรม และเปิดโครงการฝึกอบรมตามแผนงานปี 2567

– เรื่อง “ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร การแปรรูป การผลิต และผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร” โดย ดร.วิทยา พรหมมี: หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง – การยางแห่งประเทศไทย

– เรื่อง “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร” โดย นายสุธี มีมาก: เจ้าพนักงานการเกษตร -ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

– เรื่อง “แนวทางการตรวจประเมินและข้อพกพร่องที่พบตามมาตรฐานคุณภาพพืช” โดย นายไพโรจน์ ทับพงษ์: นักวิชาการเกษตร – ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี

โดยสวนสมุนไพรบ้านหมอละออง GREEN HOUSE จ.เพชรบุรี เรามีสวนสมุนไพรปลูกเอง เก็บสด ตามเวลาที่เหมาะสม ให้คุณค่าทางสมุนไพรตามตำรับหมอหลวง “เชื่อมั่นในสมุนไพรไทย เชื่อใจบ้านหมอละออง” จนได้รับการรับรอง GAP : Good Agricultural Practices (การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี : สำหรับพืชสมุนไพร) มีมาตรฐานการปลูกสมุนไพรในสิ่งแวดล้อมที่ดี ดังนี้

1. แหล่งน้ำสะอาด ไม่มีสารปนเปื้อน

2. พื้นที่ปลูก ไม่มีสารอันตรายที่ตกค้างหรือปนเปื้อน

3. ป้องกัน กำจัดศัตรูพืชได้ถูกต้อง ห้ามใช้หรือครอบครองวัตถุอันตรายที่ห้ามผลิตนำเข้า/ส่งออก (วอ.4) ต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายจากสารพิษ

4. การจัดเก็บคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว

5. การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

6. เก็บเกี่ยวและขนส่งปลอดภัยกับการนำไปใช้

7. บุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านการอบรม ปฏิบัติงานถูกสุขลักษณะ

8. มีการบันทึกข้อมูลตามกฎ

“บ้านหมอละออง” มีคุณภาพสินค้าที่มั่นใจได้ ได้รับมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ มีโรงงานผลิตยาแผนโบราณได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมกับได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดทั้ง GMP PIC/S, GAP, HALAL แล้ว

สนใจจำหน่ายสมุนไพร บ้านหมอละออง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร. 095-080-7887 ไลน์: @laongherbal (มี @) หรือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน Website : www.laongherbal.com  หรือ Facebook: www.facebook.com/laongherbal

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif