วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ครม.อนุมัติค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 7,344 แห่ง จำนวนนักเรียน 575,983 คน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,955.57 ล้านบาท ในอัตราตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6,855 แห่ง งบประมาณ 2,460.39 ล้านบาท

2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 376 แห่ง งบประมาณ 337.25 ล้านบาท

3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) จำนวน 4 แห่ง งบประมาณ 1.99 ล้านบาท

4. กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 109 แห่ง งบประมาณ 155.94 ล้านบาท

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งบประมาณอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ใช้หลักวิธีการหาค่าเฉลี่ยของอัตราตามขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียน ดังนี้

1. จำนวนนักเรียน 1-40 คน ค่าอาหาร 36 บาท/คน/วัน

2. จำนวนนักเรียน 41-100 คน ค่าอาหาร 27 บาท/คน/วัน

3. จำนวนนักเรียน 101-120 คน ค่าอาหาร 24 บาท/คน/วัน

4. จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป ค่าอาหาร 22 บาท/คน/วัน

โดยให้มีผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติงบประมาณ วงเงิน 2,739.96 ล้านบาท สำหรับการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง และเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เฉพาะปี 2568 จากที่ได้เสนอแผนงานมา 3 ปี (68-70) ใช้งบ 8,506.94 ล้านบาท ส่วนในระยะต่อไปให้กระทรวงศึกษาธิการจัดหาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการจ้างภารโรง เช่น กล้องวงจรปิด เพื่อประหยัดงบประมาณ

ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 28,936 แห่ง ในจำนวนนี้มีเพียง 14,726 แห่งที่มีการจ้างภารโรง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ครม.เห็นชอบร่างเอกสารฯ 7 ฉบับที่จะมีการร่วมลงนาม รับรอง และให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ชูยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน
ครม. เห็นชอบใช้งบกลางปี 66 ส่วนลดค่าไฟงวดต.ค.-ธ.ค.65
ครม. อนุมัติ กฟผ. ร่วมทุน LNG Receiving Terminal แห่งที่ 2
ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-จีน สู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น
ครม. ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซลประมาณ 5 บาทต่อลิตร อีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 พ.ย. 2565 – 20 ม.ค. 2566
ครม.เห็นชอบ MOU ไทย – ซาอุฯ ยกเว้นวีซ่าผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ พร้อมลงนาม MOU ด้านการท่องเที่ยวและด้านพลังงานระหว่างกัน