วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

คต. จัดประกวด “Agri Plus Award 2024” ชูสินค้านวัตกรรมเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดทางการค้า เน้นผู้ประกอบการอยู่ได้อย่างยั่งยืน

(มีคลิป)กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ Agri Plus Award 2024 เร่งผลักดันสินค้านวัตกรรมเกษตรเข้าสู่ตลาดในไทยและต่างประทศ หนุนผู้ประกอบการ นักศึกษาตลอดจนนักวิจัยใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00น. ณ ห้องมิตตี้งรูม 5 ชั้น 3 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีการเปิดงาน การค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ Agri Plus Award 2024 มีนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “The Future is Now: กลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่สากล” โดยมีคณะวิทยากรเช่น
-นางสุวิถา วรรณสาธพ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม ศูนย์วัตกรรมและการวิจัยมิตรผล
-รศ.ดร.ดรุณีย์ โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-ดร.กันตพัฒน์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
-นายทรงพล เนรกัณฐี นักรังสรรค์แบรนด์และนักการตลาดเชิงกลยุทธ์
-นายสุรศักดิ์ ราชเพ็ง ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทวาหนุน
โดยมีผู้ที่สนใจเป็นผูประกอบการค้าสินค้านวัตกรรมเกษตร และกลุ่ม SME เดินทางมาร่วมรับฟังเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

rg4jgnqghV

ทางด้านนายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2024) เป็นการจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยระดับประเทศ ครั้งที่ 3 หลังการจัดประกวดมาอย่างต่อเนื่องในปี 2019 และปี 2022 ตามลำดับ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขยายช่องทางจัดจำหน่าย อีกทั้งจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เกิดแรงบันดาลใจในการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการประกวดครั้งล่าสุดที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 165 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทอาหาร 105 ผลงาน และประเภทไม่ใช่อาหาร 60 ผลงาน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของใช้ เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้นโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการดำเนินงานตามโยบายของรัฐบาลภายใต้หลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมเกษตรของไทยให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลาย โดยผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาต่อยอดสินค้าเกษตรขั้นต้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูง ใช้กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นำองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในการผลิตสินค้า อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

jQMDLah0az


สำหรับการประกวด Agri Plus Award 2024 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร(Food Innovation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star) เกณฑ์การตัดสินนั้นจะพิจารณาจากการพัฒนาสินค้าและอรรถประโยชน์การประยุกต์ใช้นวัตกรรม การสร้างมูลคำเพิ่มในมิติอื่นๆ อาทิ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารการตลาด การดำเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และศักยภาพด้าน การค้า (ในประเทศและต่างประเทศ)ผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ส่วนรองชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล โดยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจะยังได้เกียรติบัตรพร้อมโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสถาบัน ส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ จะจัดให้มีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการโทร. 089-519-5666 ติดตามข้อมูลข่าวสาร ได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th หรือ
Facebook: กรมการค้าต่างประเทศ/apiinspire

9nffJF6Lj9 o1VpEpNg0C


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มณฑลส่านซีประกอบพิธีบูชาจักรพรรดิเหลืองเนื่องในเทศกาลเช็งเม้งประจำปี 2567
เปิดโมเดลนวัตกรรมเพื่อสังคม-เศรษฐกิจ ‘มข.’ ชูเทคโนโลยี ‘เตียงอัจฉริยะ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสูงวัย-เพิ่มรายได้ชุมชน
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม UpSkill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิธีลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนนาย ร้อยตำรวจ
สำนักบริการวิชาการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)