วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

พช.ขก.เตรียมพื้นที่รับ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1 อำเภอโคกโพธิ์ไชย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น./นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางพรพิมล เทพาจันทรักษ์ พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ไชย พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ ติดตาม สำรวจพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 1 ในอำเภอโคกโพธิ์ไชย จำนวน 3 แปลง ได้แก่

-นายสวาด มูลวารี บ้านหนองชมภู หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก

-นางสาวแก้วทิพย์ สมพรหวัง บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลซับสมบูรณ์

-นายอุดม นาสุริวงษ์ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลซับสมบูรณ์

ผลการติดตาม สำรวจพื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 แปลง ได้จัดเตรียมพื้นที่ และมีความพร้อมในการดำเนินงานตามโครงการฯ