วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขก. สานต่อโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของ สตง.

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563/นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแฮด โดยนายทองพูน ทองนาค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบ้านแฮด พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอบ้านแฮด จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้
– เวลา 09.00 น. ณ บ้านวังหว้า ม.8 ต.บ้านแฮด
– เวลา 13.00 น. ณ บ้านหนองเต่า ม.3 ต.หนองแซง
โดยดำเนินการตามข้อเน้นย้ำของจังหวัดที่ให้ทุกอำเภอกำกับ ติดตาม และดำเนินการเสนอแนะของ สตง. ดังนี้
– ทบทวนผลการจัดประเภทและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– ส่งเสริมและพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความโดดเด่นของหมู่บ้าน
– ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– ทบทวนและส่งเสริมการบูรณาการแผนธุรกิจ
ทั้งนี้ ผู้นำหมู่บ้าน/ชาวบ้าน ทั้งสองหมู่บ้านรับทราบ และให้ความร่วมมือ พร้อมดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว