วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

พช.ขก. เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่พื้นที่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอแวงใหญ่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.แวงใหญ่ นำโดยนายปลวัชร วรรณจงคำ พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ พร้อมด้วยครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 68 ราย
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานภายในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ต่อไป