วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

มข. แถลงพร้อมแล้วจัด “งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567” ลั่นคนจะหลั่งไหลมาเที่ยวชมงานมากว่า5แสนคนคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 600ล้านบาท

(มีคลิป)เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 67  ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน เปิดการแถลงข่าว การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด  “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน ร่วมด้วย นายไกรสิงห์ ชูดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์เขต 4 นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นในการแถลงข่าว


        ทางด้านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า  “งานวันเกษตรภาคอีสาน” เป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทยเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลทางด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย เศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  

โดยการจัดงานเมื่อปี 2566 มีประชาชนเข้าเที่ยวชมงานรวมกว่า 560,000 คน หรือโดยเฉลี่ยวันละ 56,000 คน และมีเงินทุนหมุนเวียนภายในงานมากกว่า 500-600 ล้านบาท โดยการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปีคณะเกษตรศาสตร์ และ 60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


           ในส่วนของรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปีนี้นับเป็นปีที่ 32 ของการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ภายใต้คำขวัญ “เกษตรอีสาน สรรค์สร้างนวัตกรรม นำคุณค่าสู่สากล” และกำหนดจัดพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ในส่วนของพื้นที่จัดงาน คณะได้เนรมิตพื้นที่บริเวณทิศใต้ของอุทยานเทคโนโลยีการการเกษตร เพื่อจัดทำเป็นแปลงพืชพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว (KKU Smart Flower Farm) ซึ่งประกอบไปด้วยแปลงดอกคัตเตอร์ ทานตะวันแคระ และทุ่งดอกคอสมอส
         ในประเด็นของส่วนพื้นที่จอดรถ ได้มีการเปิดพื้นที่บริเวณฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์และบริเวณทิศตะวันออกของบริเวณจัดงานเป็นลานจอดรถเพิ่มเติม สามารถจอดได้ทั้งรถบัสขนาดใหญ่และรถยนต์ส่วนตัว รองรับจำนวนผู้ที่มาเยี่ยมชมงานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดียิ่ง และมีการราดน้ำส่าเหล้าเพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง รวมทั้งมีการให้บริการรถรางนำเที่ยวบริเวณรอบ ๆ พื้นที่จัดงาน


         ทางด้านนายไกรสิงห์ ชูดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ร่วมกันจัดงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มมูลค่าสู่สากล” เป็นนิทรรศการที่จัดแสดง ประกอบไปด้วย 4 ZONE ได้แก่ Zone A ตลาดนำโชว์รูมงานวิจัยเด่นของกรมวิชาการเกษตรที่ตลาดต้องการ  Zone B นวัตกรรมเสริม เป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นอีสาน  Zone C เพิ่มมูลค่าสู่สากล C1  11 the Best Model บนแผ่นดินอีสาน ภายใต้ โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมวิชาการเกษตร 


          ด้านนายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์เขต 4 กล่าวถึงการจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ว่า “เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธาน ภายใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ มีการประกวดกระบือพื้นเมืองไทยประเภทรุ่นภายในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งกระบือดำและกระบือเผือก เพศผู้ และเพศเมีย จำนวน 14 รุ่น  โดยทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน จะมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แสดงพันธุ์สัตว์ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับการส่งเสริมจาก กรมปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันทำลาบเนื้ออีกด้วย”นายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์เขต 4 กล่าว

              งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวมระยะเวลา 10 วัน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าเอกชน กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เครือข่าย Young Smart Farmer ในการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร การจัดแสดงสินค้าชุมชนจากทั่วทุกภาคของประเทศ (OTOP) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดี 20 จังหวัดภาคอีสาน การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมความก้าวหน้าเครื่องจักรกลการเกษตรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ การจัดแสดงนวัตกรรมทางด้านพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ชนิดต่าง ๆ การจำหน่ายพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิด  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ครั้งที่ 11  และการประกวดวงดนตรี Aggie Music และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย หากประสงค์เที่ยวชมงานเป็นหมู่คณะติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายนำเที่ยวเชิงเกษตรงานวันเกษตรภาคอีสาน โทร 084-2308568

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 d7zHSwy.jpeg MB9x2v.jpeg d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 มีผู้มีจิตการกุศล ร่วมโทรศัพท์ บริจาคเเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์กว่า 26 ล้านบาท
สำนักบริการวิชาการ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์งานฝีมือสู่หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ‘แบรนด์ฝ้ายลายสอง’และ ‘แบรนด์หัวถนนแฮนด์เมด’
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานสัมมนาประจำปี 2567 เรื่อง “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน”
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ
สำนักบริการวิชาการ มข. ลงพื้นที่ร่วมหารือชุมชนเพื่อต่อยอดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
“มข. ผนึกกำลัง 21 คณะจัดโครงการ’ร่วมใจปลูกป่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่KKU Net Zero’ ปลูกยางนา2,000 ต้นและปลูกต้นกาลพฤกษ์ 300 ต้นมุ่งสู่Green Campusมุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน”