วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

ชป.ชูแผนพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาวในพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ขุดหนองน้ำทำแก้มลิงใกล้เขื่อนลำพระเพลิง ช่วยหน่วงน้ำช่วงน้ำหลากและเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่   อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาแหล่งน้ำในระยะยาวอย่างยั่งยืนกรมชลประทานได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยหารือถึงแนวทางที่เหมาะสมและลงพื้นที่จุดเสี่ยงรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่าง ๆ เพื่อสำรวจและศึกษาสภาพของพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับแผนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้มากขึ้น โดยขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บริเวณพื้นที่ใกล้เขื่อนลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย  เพื่อให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงน้ำแล้ง 

อย่างไรก็ดี สำหรับแนวทางดังกล่าว กรมชลประทานได้มีการดำเนินการแล้วในรูปแบบเดียวกัน ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินการขุดพื้นที่ข้างคลองส่งน้ำของกรมชลประทานในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำพื้นที่แก้มลิงขนาดเล็ก นับว่าได้ผลเป็นอย่างดี โดยสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงหน้าฝน

ทั้งนี้ การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทานและสอดคล้องกับข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ได้มากที่สุด รวมทั้งพิจารณาหาพื้นที่เก็บกักน้ำ อาทิ แก้มลิง เพื่อเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงน้ำหลาก ปรับปรุงระบบชลประทานให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป  พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ และให้นำสถานการณ์อุทกภัยต่าง ๆ มาเป็นบทเรียนในการบริการจัดน้ำในครั้งต่อไป