อาการน่าเป็นห่วง!!ไวรัสโควิด-19 ที่ยาวนาน ส่งผลให้ปี63มี ‘คนจน’ เพิ่มขึ้น

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยแพร่รายงานเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและเหลื่อมล้ำของประเทศไทยปี 2562 โดยเป็นข้อมูลที่สำรวจสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยระหว่างปี 2561-2562 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือ สถานการณ์ความยากจนปี 2562 ปรับตัวทิศทางที่ดีขึ้น สัดส่วนคนจนลดลงจาก 9.85% ในปี 2561 ที่มีจำนวน 6.7 ล้านคน มาอยู่ที่ 6.24% 

ในปี 2562 มีจำนวน 4.3 ล้านคน เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ และผลของการขยายมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เป็นต้น ส่งผลให้ภาพรวมคนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 9,847 บาทต่อคนต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีรายได้ 9,614 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2.42%

นอกจากนี้ สัดส่วนคนจนปี 2562 ที่ 6.24% ทำให้ประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายในการแก้ปัญหาความยากจนตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ที่มีเป้าหมายให้สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือ 6.5% ณ สิ้นแผนพัฒนาฯในปี 2564 แม้สัดส่วนคนจนในภาพรวมจะมีแนวโน้มลดลง แต่การรักษาระดับสัดส่วนคนจนให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปจนสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป

เนื่องจากปี 2563 ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานเป็นวงกว้าง และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องยาวนานจนทำให้สถานการณ์ความยากจนเลวร้ายยิ่งขึ้น และจะทำให้คนจนปี 2563 มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ แม้ว่าคนยากจนจะลดลงทั้งกลุ่มคนยากจนน้อย และคนยากจนมาก แต่ “คนเกือบจน” กลับมีอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อพิจารณา “คนเกือบจน” หรือกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่คนยากจน แต่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคใกล้เคียงกับเส้นความยากจน ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นคนยากจนได้ง่าย หากมีปัญหามากระทบ เช่น การเจ็บป่วย การว่างงาน อุบัติภัย 

พบว่าในปี 2562 “คนเกือบจน” มีจำนวน 5.40 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 7.79% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังและต้องมีมาตรการดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้คนกลุ่มนี้ตกไปเป็นกลุ่มคนจน