วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

พช.ขก. ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดทำ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางยุภาพร ทีบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล โดยกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงผลสำเร็จการดำเนินการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดขอนแก่น ปี 2563 ร่วมกับผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 มีแผนจะดำเนินการจัดทำ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่อุทยานธรณีขอนแก่น เพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และใช้ในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป