วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบ รูปแบบ การเตรียมการ ลำดับขั้นตอนงานพิธี และ บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพิธีเปิดงานฯ
จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ขึ้น ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี โดยการจัดงานในปี 2563 จะเป็นปีที่ 42 และเป็นปีที่ 8 ของการยกระดับการจัดงานเทศกาลไหมสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งกำหนดพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุมฯ และเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ พช. ได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม