วันศุกร์, 8 ธันวาคม 2566

มหาดไทย ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น./พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
จังหวัดขอนแก่น โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องดอกคูน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการคนละครึ่ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึงระดับฐานราก โดยการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในส่วนของค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป อันเป็นการเพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย ให้มีรายได้จากการขายสินค้า ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
(1) ผู้ประกอบการร้านค้า และ (2)ประชาชน ทั้งนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งสามารถลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่านเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com หรือธนาคารกรุงไทยฯ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยฯ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ได้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมลงทะเบียนร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึง ต่อไป