วันพฤหัสบดี, 1 ธันวาคม 2565

พช.ขอนแก่น ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในฐานะคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมประชุมฯ ด้วย เพื่อรับทราบวัตถุประสงค์ แนวทาง ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการฯ รวมถึงผลการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการในห้วงเดือนมกราคม- พฤษภาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
1) ในระดับครัวเรือน ได้แก่ กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับจังหวัด /อำเภอ
2) ระดับกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การดำเนินกิจกรรม “โคก หนอง นา โมเดล” และการดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3) ระดับชุมชน ได้แก่ การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสร้างหลักประกัน การจัดสวัสดิการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความยั่งยืน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน