พช.ขก. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีบริรักษ์ (ชั้น 5) ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของ สตง. เป็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้จังหวัดดำเนินการ แล้วแจ้งให้กรมฯ ทราบ เพื่อรายงานต่อ สตง. และกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน 60 วัน ตามนัยมาตรา 90 แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
จากนั้น นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดขอนแก่น ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานตามปฏิทินตามข้อเสนอแนะของ สตง. (Action plan) รวมถึงแผนปฏิบัติการฯ ภาพรวมจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ จนถึงระบบการรายงานผล
ทั้งนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ยังได้เน้นย้ำต่อที่ประชุมถึงการดำเนินกิจกรรมตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ เนื่องจากมีห้วงระยะเวลาที่จำกัด จึงขอให้ทุกอำเภอกำกับ ติดตาม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ โดยบูรณาการทำงานกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่และแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป