วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขก.ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหาร อปท. เข้าร่วมการประชุมฯ
ที่ประชุม โดยนายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ที่ปรึกษาสถาบันมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ ได้ชี้แจง ดังนี้
1.แนวทางการดำเนินโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจและสังคมฐานราก
2.ผลการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 (46 โครงการ) และระยะที่ 2 (16 โครงการ)
จากนั้น ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ และแจ้งกรอบเวลา กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินโครงการฯ รับฟังความคิดเห็น/ตอบข้อซักถามของที่ประชุมฯ พร้อมมอบหมายภารกิจการปฏิบัติตาม Time line โครงการฯ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้