วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขก.ร่วมประชุมคณะทำงานกิจกรรม ช้อป ชิม ชา และนิทรรศการไหมนานาชาติ ในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 2563

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ขอนแก่น (TCDC ขอนแก่น)
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกิจกรรม ช้อป ชิม ชา และนิทรรศการไหมนานาชาติ ในงานเทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 โดยมีหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบแนวความคิดการจัดงานในปี 2562 และบริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมลาน ช้อป ชิม ชา และนิทรรศการไหมนานาชาติ ปี 2563 จากนั้น ได้ร่วมกันเสนอแนวคิดและพิจารณาการจัดกิจกรรมฯ ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ถักทอเส้นใยอีสาน สู่สายใยโลก” โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เสนอกิจกรรมการจัดนิทรรศการหม่อนไหมนานาชาติ (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ผ้าลายแคนแก่นคูน การจัดทำ Land Mark กิจกรรมดนตรีของศูนย์ผู้สูงอายุ การนำเสนอนวัตกรรม “ชา” จากใบหม่อน/ใบข้าว/ต้นฝาง/ผักหวาน/ชาภูผาม่าน โดยจัดบรรยายกาศเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว รวมทั้ง Trend ของคนรุ่นใหม่ด้วย
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมการประชุมและเสนอแนวความคิดในครั้งนี้ด้วย