พัฒนาท้องถิ่น » พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

20 ตุลาคม 2020
193   0

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์ฯ ทีมงาน พช.พล และประชาชนบ้านหนองแวงใน ร่วมพิธีเปิดฯ อย่างพร้อมเพรียง
นางสาวมาลินี แข้โส พัฒนาการอำเภอพล กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการกลไกการทำงาน และจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้เป็นกลไกการบริหารจัดการกองทุน และการเข้าถึงแหล่งทุน ในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จะทำให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านหนองแวงใน ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ และพบปะ มอบแนวทางในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์ฯ