วันศุกร์, 29 ตุลาคม 2564

พช.ขก.ร่วมพิธีเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ (ศูนย์สาธิตการตลาด) บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
นายสามารถ เพชรปิ่นเมือง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รกท.นายอำเภอสีชมพู เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านซ่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสุพจน์ ปัญญาแก้ว พัฒนาการอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะกรรมการศูนย์ฯ ทีมงาน พช.สีชมพู และประชาชนบ้านซ่งหนองขาม ร่วมพิธีเปิดฯ อย่างพร้อมเพรียง
นายภูมิรินทร์ เสนงาม ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการกลไกการทำงาน และจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้เป็นกลไกการบริหารจัดการกองทุน และการเข้าถึงแหล่งทุน ในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จะทำให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านซ่งหนองขาม ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ พร้อมทั้งมอบแนวทางในการดำเนินงาน และกล่าวชื่นชมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการศูนย์ฯ