วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

พช.ขอนแก่น เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่พื้นที่

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแวงน้อย จ.ขอนแก่น

นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางยุภาพร ทีบุตร ผู้ช่วย ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.แวงน้อย นำโดยนางวิรงรอง คำสอนพันธ์ พัฒนาการอำเภอแวงน้อย และครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รวม 35 คน เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ภายในพื้นที่ และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ต่อไป