วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เปิดแล้ว งาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 พร้อมดันครัวไทยสู่ครัวโลก ด้วยเทคโนโลยีและสินค้าด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน

(มีคลิป)เปิดแล้ว งาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 พร้อมดันครัวไทยสู่ครัวโลก ด้วยเทคโนโลยีและสินค้าด้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในอีสาน

(วันที่ 7 กันยายน 2566) ขอนแก่น – ประเทศไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) ขานรับนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” หวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้าน อุตสาหกรรมอาหารระดับโลก ชูศักยภาพของผู้ประกอบการอาหารและผลักดันวงการอาหารแห่งอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง GMS อันได้แก่ ประเทศไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีนยูนนาน-กวางสี ไปสู่นานาประเทศ เป็นการยกระดับเศรษฐกิจ ภายในประเทศสู่ระดับนานาชาติ จึงได้สร้างแพลตฟอร์มงานแสดงสินค้าด้านอาหารและนวัตกรรมแบบครบวงจร ในชื่องาน “BEYOND FOOD EXPO 2023: The Greater Mekong Food Trade Show”

ในขณะเดียวกัน บริษัท ดิจิวิว แอดเวอร์ไทซิ่ง กรุ๊ป ได้จัดงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 งาน แสดงนวัตกรรม เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ และโลจิสติกส์ครบวงจร เสริมทัพให้ทั้งสองงานเป็นงาน แสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างมหาศาลแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดตัวสินค้าใหม่และมองหากลุ่มลูกค้าใหม่ภายในงานเดียว ทั้งสองงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ ฮอลล์ 1 – 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

       ดร.สุรสิทธิ์  สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และ FOOD PACK& WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 เผยถึงความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแห่งภาค อีสาน จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพหลากหลายด้าน และเป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคม ขนส่งที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามแนวนโยบายของรัฐบาลใน โครงการ “การพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก ตะวันตก (East-West Economic Corridor หรือ EWEC) เชื่อมโยงระหว่าง 5 ประเทศ คือ จีน เวียดนาม ลาว ไทย และพม่า ทำให้ขอนแก่นมีสถานะเป็นประตูสู่ อินโดจีน และจีนตอนใต้ซึ่งจะเป็น ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และคมนาคมขนส่งของภูมิภาคในอนาคต อีกทั้งจังหวัดขอนแก่นถูกเรียกเป็น 1 ใน 5 จังหวัดไมซ์ ซิตี้ (MICE City) และพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยเหตุนี้ ทางจังหวัดจึงพร้อมพลักดันและร่วมยกระดับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคให้ เพิ่มองค์ความรู้ ปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต อีกทั้งการสร้างเวทีการค้าภายใต้ แพลตฟอร์มงานแสดงสินค้า ที่จะเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ จัดงานแสดงสินค้าค้านอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของส่วนภูมิภาคให้พร้อมก้าวสู่ตลาดโลกตามนโยบายสนับสนุนต้นครัวไทยสู่ครัว โลก”

ด้าน คุณเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ทิศทาง ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งผู้ประกอบการยังจะต้องปรับตัวให้ทันกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากช่วงโควิท ด้วยเหตุนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยี และการต่อ ยอดองค์ความรู้ที่จะนำมาเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตและวางกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบทางการแข็งขันให้เกิดขึ้น พร้อมก้าวสู่สภา นานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ดังนั้น การจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอาหาร จึงเป็นการยกระดับผู้ประกอบการด้านอาหารส่วนภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิต การสร้างเครือข่าย ร่วม ถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ ย้ำถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารคือรากฐานและเป็น Soft power ของ ประเทศ หากได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนฐานราก !!

ในส่วน คุณกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) กล่าวว่า “การสนับสนุนงาน FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO,2023 อยู่ภายใต้การสนับสนุนการจัดงาน แสดงสินค้าในประเทศ (Domestic Exhibition) โดยทีเส็บสนับสนุนในเรื่องกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business matching) ให้ คำปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจและพัฒนาศักยภาพการจัด งานแสดงสินค้าให้ได้มาตรฐาน ดึงดูดผู้เข้าชมงานจากเมืองรอบข้าง อีกทั้งตั้งเป้าหมายให้เป็นการจัดงานในรูปแบบมาตรฐานที่เรียกว่า B2B โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 3 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 3,000 ราย และมีมูลค่าซื้อขายภายในงานไม่ น้อยกว่า 30 ล้านบาท”

   สุดท้าย คุณเพียงพิศ มากนวล ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ชูอีกบทบาทของศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ “ในฐานะผู้จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 ที่พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้พบกับกองทัพเทคโนโลยีและ นวัตกรรมจากผู้แสดงสินค้ากว่า 150 บริษัทและแบรนด์ที่มาจัดแสดงภายในงาน อีกทั้งนี้คือครั้งแรกที่ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค จะได้สัมผัสกับพาวิลเลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นที่จะมาจัดแสดงสินค้าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย นี่ถือเป็นการเพิ่มโอกาส ทางธุรกิจผ่านกิจกรรมและสร้างแรงกระเพื่อมให้อุตสาหกรรมอาหารของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ภายในงานยังมีการจับคู่เจรจาธุรกิจ ที่ ผู้ประกอบการจะได้พบกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพตัวจริง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสัมมนา เวิร์คช็อป การสาธิตทําอาหาร การแข่งขันผสม ค็อกเทลประจำจังหวัดขอนแก่น การแข่งขันตัวและชงกาแฟระดับภูมิภาคอีสาน และกิจกรรม Wine Tasting พร้อมกับสร้างเครือข่ายทาง ธุรกิจกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร”

โดยการจัดงานฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานจากภายในประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผู้เข้าชมงานจาก กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยคาดว่าทั้งสองงานจะมีผู้เข้าร่วมชมงานสูงถึง 8,500 คน เงินสะพัดภายในงานกว่า 500 ล้าน นับเป็นโอกาสดีที่พลาดไม่ได้ของทั้งผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารมาต่อยอดธุรกิจภายในงาน BEYOND FOOD EXPO 2023 และ FOOD PACK & WAREHOUSE LOGISTICS EXPO 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2566 ณ ชลล์ 1-3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติรอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
โก โฮลเซลล์ เปิดโลก แซลมอน-เทราต์ ชูความหลากหลาย ปลา(สี)ส้ม เมนูฮิตสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อผู้ประกอบการร้านอาหาร
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันการเงินและภาคีเครือข่ายกว่า 10 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานสัมมนาประจำปี 2567 เรื่อง “แก้หนี้เกษตรอีสานอย่างไร ให้ยั่งยืน”
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ “การแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ Cobot Contest Thailand 2024”
บริดจสโตนร่วมสนับสนุนงาน “FAST AUTO SHOW THAILAND 2024” มอบส่วนลดเปลี่ยนยาง BRIDGESTONE, FIRESTONE หรือ DAYTON จัดเต็มทุกวันสำหรับลูกค้าที่จองรถภายในงาน