วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

พช.ขก.ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 ผ่านระบบ Sessioncall

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วย นางศิริพร พุทธิมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 และการจัดเวทีรับรองข้อมูลระดับตำบล แก่พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ทั้ง 26 อำเภอ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ซึ่งจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้รับการประสานจากผู้ประสานงานโครงการ จปฐ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเชิญส่วนราชการระดับอำเภอ หรือตัวแทนระดับตำบล 7 หน่วยงาน เข้าร่วมเวทีรับรองข้อมูล จปฐ.ระดับตำบล โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ อำเภอได้ร่วมกันวางแผน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดเวทีรับรองข้อมูล พร้อมทั้งเตรียมประสานส่วนราชการ อปท. และผู้เข้าร่วมเวที ตามแนวทางที่กำหนด
ในการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ถือโอกาสนี้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมทั้งนัดหมายพัฒนาการอำเภอทั้ง 26 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ สตง. ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ต่อไป