วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

แบ็งค์ชาติ ต่ออายุปล่อยซอฟท์โลน เพิ่มอีก 6 เดือน

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้ออกประกาศ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยอาศัยอำนาจพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  ซึ่งได้ขยายระยะเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินต่อธปท.ไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ จากเดิมที่กำหนดระยะเวลาขอสินเชื่อตั้งแต่ 23เม.ย.- 22ต.ค. 2563   

นอกจากนี้ มีการขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับสินเชื่อ soft oan ให้ครอบคลุมถึงบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ให้สามารถขอสินเชื่อซอฟท์โลนได้ด้วย

ทั้งนี้ ธปท.เห็นว่า  เนื่องจากการใช้วงเงินซอฟท์โลนที่ผ่านมา ยังมีวงเงินเหลืออยู่ แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก และยังคงมีความรุนแรงและมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไปโดยมิอาจคาดการณ์ได้ จนส่งผลกระทบต่อการค้า การส่งออก การท่องเที่ยว และเศษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   จึงมีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิสาหกิจในวงกว้างและยืดเยื้อต่อไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น ธปท.จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคำขอกู้ยืมเงินจากธปท. ตามพรก.ออกไปอีก 6 เดือน พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่เอสเอ็มอี ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น