วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

พช.ขก.ร่วมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ผศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม นิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน ซึ่งได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน มีความเข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงาน
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และนายสุริยา พรานไพร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (พี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน) ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการนิเทศติดตามครั้งนี้ด้วย