วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

พช.ขก. ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายตันติกร ศรีมนตรี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 ราย เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี
ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าให้มีมูลค่าสูงขึ้น สามารถขยายตลาดเชิงพาณิชย์ อันจะทำให้เกิดรายได้ ความมั่นคงในชีวิต วิถีชุมชนอย่างยั่งยืน