วันพุธ, 8 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขก.ร่วมพิธีเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยยางศรีวิไล
นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านห้วยยางศรีวิไล หมู่ที่ 15 ตำบลดงเมืองแอม โดยมีนางจันทรนันท์ สุดจริง พัฒนาการอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และระดับตำบล ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำสตรี คณะกรรมการศูนย์ฯ และประชาชนบ้านห้วยยางศรีวิไล ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ
นายสุรพล เนื่องภักดี ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ฯ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในศูนย์ฯ ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการ การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน บูรณาการกลไกการทำงาน และจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้เป็นกลไกการบริหารจัดการกองทุน และการเข้าถึงแหล่งทุน ในการบริหารจัดการหนี้สินของประชาชน ผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จะทำให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านห้วยยางศรีวิไล ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวจิตตวดี นกพะเนาว์ และนางสาววาสนา อังวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดฯ ในครั้งนี้ด้วย