อ.ภูเวียง/มอบกล่องปันน้ำใจ แก่ครัวเรือนตามโครงการคู่เสี่ยว แก้จน คนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง มอบหมายให้ข้าราชการคู่เสี่ยว มอบกล่องปันน้ำใจ จากบริษัทวีจีไอ จำกัด (มหาชน) และชมรมวีจีไออาสา ให้กับครัวเรือนยากจน ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ซึ่งในกล่องบรรจุอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเช่น น้ำมันพืช ข้าว สบู่ ผงซักฟอก ยาสามัญประจำบ้านฯลฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่นในพื้นที่อำเภอภูเวียง

นางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดินดำ ซึ่งเป็นข้าราชการคู่เสี่ยว รับผิดชอบครัวเรือนของนายบัวผัน เชื้อพรหมมา บ้านเลขที่ 237 ม.4 ต.ดินดำ ได้มอบกล่องปันน้ำใจ พร้อมทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่และให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยมีมีผู้นำในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย