วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่พื้นที่

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณแปลงนายอภิชาติ เพ็งวิชา บ้านชาด ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางยุภาพร ทีบุตร ผู้ช่วย ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.พระยืน นำโดยนางสาวพิสมัย สุพะกำ พัฒนาการอำเภอพระยืน และครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 จำนวน 12 แปลง ระยะที่ 2 จำนวน 14 แปลง รวม 26 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ต่อไป