วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

อำเภอภูเวียง ดุแลครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563/นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง พร้อมด้วย นางมลฤดี ไชยกิจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูเวียงหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการคู่เสี่ยวตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ลงพื้นที่ดูแลครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองกุงธนสาร ณ ศาลาประชาคมบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ 8 ดังนี้

1. นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง พร้อมด้วย นางมลฤดี ไชยกิจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูเวียง นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง และข้าราชการคู่เสี่ยว มอบกล่องปันน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทวีจีไอจำกัดและ ชมรมวีจีไออาสา ให้กับครัวเรือนยากจน ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนยากจนแก่ครัวเรือนเป้าหมายในเขตพื้นที่ตำบลหนองกุงธนสาร 8 หมู่บ้าน จำนวน 35 ครัวเรือน

2. นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง และ นางมลฤดี ไชยกิจ นายกกิ่งกาชาด อำเภอภูเวียง มอบรถเข็นแก่ผู้พิการ ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ราย ดังนี้

2.1 นางคำมุก แก้ววงษา บ้านเลขที่ 26 ม.7 ต.หนองกุงธนสาร

2.2 นางสาวสง่า เปียกสอน บ้านเลขที่ 33 ม.7 ต.หนองกุงธนสาร

ในการนี้ นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง ได้ให้แนวคิดในการดำเนินชีวิต โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นประจำทุกวัน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน