วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมขับเคลื่อนเกษตรกรสู่ Smart Farmer

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 18 ตึกคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัย และการปลูกพืชสมุนไพรครบวงจร ให้สามารถพัฒนาไปสู่ Smart Farmer ตามแนวนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดขอนแก่น

ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมหารือ ในครั้งนี้ด้วย