วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ขก.เตรียมจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ตามคำสั่งตังหวัดขอนแก่น ที่ 4340/2563 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบรูปแบบ การจัดกิจกรรม การเตรียมการจัดกิจกรรมภายในงานฯ ของคณะอนุกรรมการแต่ละด้าน ซึ่งพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการด้านจัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากไหมนานาชาติ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุม และนำเสนอแผนการดำเนินงาน รูปแบบการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม/ผลิตภัณฑ์จากไหม และผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในงานฯ