วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์ผลผลิตผลลัพธ์โครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบริรักษ์ 2 ชั้น 8 โรงแรมวีวิช อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการจัดแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์ผลผลิตผลลัพธ์โครงการยกระดับผ้าไหมสู่นานาชาติ โดยมี นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นักวิชาการฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก สพอ. และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าฯ จำนวน 30 กลุ่ม ร่วมพิธีเปิดฯ
จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จัดกิจกรรม “พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP” ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะผ้า “ลายแคนแก่นคูน” ซึ่งเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น และยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการไหมและ OTOP ให้มากยิ่งขึ้น สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มาดำเนินการดูแล และประสานงานกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยได้นำทิศทางแนวโน้มการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ เรื่องราวผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า ความคิดริเริ่มนวัตกรรมสร้างสรรค์ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้ง 30 ผลิตภัณฑ์