วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น เพื่อรับรองระเบียบข้อบังคับศูนย์ฯ และการขอใช้พื้นที่ศูนย์ฯ จากธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวณฐมน ศรีอาจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ ร่วมประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ และรวบรวม สรุปผลการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบอนุญาตให้บริษัท ขอนแก่น โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด ใช้พื้นที่อาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาสินค้าโทอป ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ