พช.ขอนแก่น จับมือสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ชูอัตลักษณ์ เผยแพร่ผ้าไทยพื้นบ้านจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พบปะ หารือร่วมกับ นางยุพรัตน์ ดวงดีทวีทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมสนับสนุน เชิดชูอัตลักษณ์ อนุรักษ์และเผยแพร่ผ้าไทยพื้นบ้านของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมุ่งสู่ระดับสากล
ซึ่งสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 490 ถนนหน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เรียนเชิญพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาประจำสมาคมฯ ในปี 2563 – 2565 เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังเจตนารมย์ที่ตั้งไว้