วันเสาร์, 9 ธันวาคม 2566

อำเภอภูเวียง ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563/นายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอภูเวียง มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายนางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น อำเภอภูเวียง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2563 โดยได้ประสานความช่วยเหลือจาก ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และจิตอาสา ในพื้นที่ ร่วมซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2563 แก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จน คนขอนแก่น แก่ครัวเรือนของ นางวาย จงเพิ่มกลาง บ้านเลขที่ 20 บ้านหัน หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกุงธนสาร (ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น) โดยในวันนี้ มีผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา และ อสม.ในหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน