วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2565

การประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะในโอกาสเดินทางมาประชุมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดขอนแก่น และลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2563
โอกาสนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และประเด็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง สังกัดกระทรวงเกษตรฯ นายอำเภอ และเกษตรอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมฯ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางวิไลลักษณ์ ภักดีนวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย