วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ “โคก หนอง นา โมเดล” สู่พื้นที่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นนางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.ภูเวียง นำโดย นางธัญสินี แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมทีมงาน และครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จาก 9 ตำบล จำนวน 22 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ต่อไป