วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

ศึกษาศาสตร์ม.ขอนแก่น เปิดพื้นที่ Educational Innovation Hub

06 ต.ค. 2020
543

ศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น รุกสร้างการเชื่อมต่อนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่กับภาคเอกชน และเปิดพื้นที่ Educational Innovation Hub เพื่อยกระดับผลงานวิจัยและพัฒนาและสร้างมูลค่าไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด Educational Innovation Hub เปิดพื้นที่รับผู้บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณณัฐสิยา อัศวเหม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท อักษร เนกซ์ (Aksorn NEX) บริษัทในเครือ อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนา และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ทางด้านการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) และสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่มีภาะวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ต้นแบบของนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรม Educational Innovation Hub ในครั้งนี้ เป็นการแสดงนวัตกรรมของนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ที่พัฒนาด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้ก้าวสู่ยุคสมัยใหม่ และหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของ ครู และนักเรียน และยกระดับการศึกษาของชาติ”

คุณณัฐสิยา อัศวเหม กล่าวว่า “บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการพัฒนาทั้งกระบวนการเรียนการสอน ไม่ได้เฉพาะหนังสือเรียนหรือสื่อการสอน เรามุ่งเน้นไปถึงการนำเครื่องมือเข้าช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และสืบเนื่องจากการลงนามความร่วมกับกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นเป้าหมายของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ตรงกันและโอกาสที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะมีความร่วมมือในการพัฒนา Learning Solution เข้าไปสู่โรงเรียน ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูในชั้นเรียนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่ประเทศชาติต้องการ”

ทั้งนี้ ผลงานวิจัยของนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่นำเสนอในครั้งนี้ประกอบด้วย    งานวิจัย Computing Learning Package for Kindergarten   บอร์ดเกมดิจิทัล เรื่อง Living or not บอร์ดเกมดิจิทัล เรื่อง Smart farming  บอร์ดเกมดิจิทัล เรื่อง Vitamin monster  บอร์ดเกมดิจิทัล เรื่อง Robotic city สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบดิจิทัล (Digital Learning Materials in Science)   ชุดทดลองต้นทุนต่ำแบบพกพาสำเร็จรูปสำหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับนาโน     เกมกระดานที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก Smart Coding Creative kit  เกมกระดานที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก AR Smart froggy   การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ Stretching muscle   กลไม้ wooden maze media  โปรแกรมเพิ่มคลังคำศัพท์แบบฝึกโยงเส้นจับคู่ภาพและคำศัพท์   แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านความเข้าใจภาษาและการสื่อความหมาย และ การพัฒนาสื่อด้วย Visual Support ให้รู้ไว้ “ใกล้/ไกล”