วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563/นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมุ่บ้าน อยู่เย็น) ในระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจประเมินหมู่บ้าน อยู่เย็น ประจำปี 2563
ในการนี้ นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาววาสนา แก้วนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เป็นผู้แทน ร่วมตรวจประเมินหมู่บ้านฯ ดังนี้
ภาคเช้า ตรวจประเมินบ้านหินร่อง ม.9 ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น โดยมีนายชัชวาล ก้านจักร นายอำเภอเวียงเก่า พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน อปท. ให้การต้อนรับ
ภาคบ่าย ตรวจประเมินบ้านหนองไฮ ม.8 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยส่วนราชการ อปท. ให้การต้อนรับ
โดยคณะกรรมการฯ ได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน