วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น ร่วมประชุมติดรามความก้าวหน้า หารือ และวางแผนการขับเคลื่อนงานสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ นักวิชาการจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า หารือ และวางแผนการขับเคลื่อนงานสำคัญในส่วนที่ พช.รับผิดชอบดำเนินงาน อาทิ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP, งานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2563, การบูรณาการแก้จน งบจังหวัด, งานขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่,กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และงานที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด โดยมีนางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางการใช้พื้นที่ราชพัสดุ
ในการนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานฯ นักวิชาการฯที่รับผิดชอบ ร่วมประชุม พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ และวางแผนการขับเคลื่อน ต่อไป