วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

พช.ขอนแก่น หนุนผู้ผลิตชุมชน ร่วมจำหน่าย OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563/นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานพิธีเปิดงาน OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ โดยมีส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย กลุ่ม/องค์กร ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้จำนวนมาก
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมแพ นำโดย นางสาวสุพิชา สอนบุญลา พัฒนาการอำเภอชุมแพ พร้อมทีมงาน จนท.พช. ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัด/อำเภอ จัดโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าชุมชน สร้างการรับรู้ให้คนภายนอกชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มทักษะประสบการณ์แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า 30 กลุ่ม
งานนี้ นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางสาวณฐมน ศรีอาจ ผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ และนายตันติกร ศรีมนตรี นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้ด้วย