วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารกลาง ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสำนักบริหารกลางให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ยั่งยืน ในการนี้ นายสมบุญ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบาย No Gift Policy รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับนโยบายนี้

การประกาศเจตนารมณ์ แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสำนักบริหารกลางให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบยั่งยืน จะยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” จาก ปัญหาที่อยากแก้ และ ความดีที่อยากทำ คือ
ปัญหาที่อยากแก้
1. รักษาวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบในหน้าที่
2. ลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ
3. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ความดีที่อยากทำ
1. มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในการทำความดี
3. รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการเป็นสำคัญ

  1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใการดำเนินชีวิต โดยดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้สำนักบริหารกลาง “เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน” ต่อไป จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และคณะ ได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริตและนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักบริหารกลาง ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม เป็นสำคัญ การประกาศเจตนารมณ์สำนักบริหารกลางครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg