วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ส.ป.ก.ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 11 จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (ส.ป.ก.มุกดาหาร) โดยมี นางสาวกุหลาบ สุนนท์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

จากการตรวจติดตามงาน พบว่า ผลงานจัดที่ดิน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน และการจัดเก็บหนี้เงินกองทุนฯ ดำเนินการได้ตามแผนงาน และคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงาน รวมถึงให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป

จากนั้นเวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรศูนย์ต้นแบบวนเกษตร โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งเป็นเกษตรกรเจ้าของแปลงที่ดิน นายปราริชาติ ปัททุม บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 8 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจดทะเบียนเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลโนนยาง มีสมาชิกในกลุ่ม 13 ราย และเป็นศูนย์ต้นแบบวนเกษตรสำหรับให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และดูงานในอนาคตต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต