วันจันทร์, 6 กุมภาพันธ์ 2566

พช.ขอนแก่น ประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8/2563

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงแคน (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นางจิรภา เชื้อดวงผุย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการฯ จังหวัด เพื่อรับทราบข้อราชการจากกรมฯ /จังหวัด รับทราบปัญหา อุปสรรค และสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ที่ต้องดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด รวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากพัฒนาการอำเภอ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำมาวางแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของ ชาว พช.ขอนแก่น ให้เดินไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในปี 2564 ให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป