วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

ส.ป.ก. ร่วมคณะ รมว.กษ. ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ จ.ชุมพร


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายนิกร ไพริน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร นายสุทธวัชร นาคสวาทดิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา นายสราวุธ แต่งสถิตย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง นายมานิต เอกสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ณ อ.ละแม และ อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพหาดสำราญสามัคคีฯ พร้อมมอบกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินของสหกรณ์นิคมหลังสวน หมู่ที่ 4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 7 ไร่ 2 งาน เพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมผลผลิต การจำหน่าย และการแปรรูป พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิต เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ตลอดจนยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อให้กลุ่มมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น จากนั้น รมว.กษ. ได้ลงพื้นที่ติดตามงานและพบปะเกษตรกร พร้อมมอบสัญญาเช่าที่ดินสำหรับสถาบันเกษตรกร แก่ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรละแม จำกัด เนื้อที่ประมาณ 1-0-25 ไร่ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด ตำบลทคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สำหรับกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด เป็นกลุ่มเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวบรวมกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารเคมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และได้ดำเนินงานมาถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มมีกำลังการผลิตกล้วยหอมทองอยู่ที่ประมาณ 20 – 40 ตันต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรรักษาคุณภาพผลผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต