ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจ 3, 4 และ 18 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินฯประจําปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เขตตรวจ 3, 4 และ 18 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานการตรวจราชการและโครงการที่เกี่ยวข้องในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจําปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้ติดตามได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2566 ณ ส.ป.ก.จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ผอ.กลุ่มกฎหมาย ผอ.กลุ่มงานช่างและแผนที่ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

จากการตรวจราชการ พบว่า ส.ป.ก.จังหวัดกาญจนบุรี มีผลการดำเนินงานรายกิจกรรมของทุกโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้มอบแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งหารือติดตามงานที่ส่วนกลาง ในส่วนผู้บริหาร ส.ป.ก. ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ ช่วยสนับสนุนการตรวจติดตามงานด้วย คือ

-เรื่องขอให้ส.ป.ก.จังหวัดร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรเขตปฏิรูปที่ดินอย่างเร่งด่วน

-เรื่องการจัดเก็บหนี้และเรื่องอายุความของลูกหนี้ที่ค้างชำระ ขอให้เร่งรัดดำเนินการ

-เรื่องงานที่ค้างการจัดที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบ

-เรื่องการการเบิก – จ่าย งบประมาณ ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบ

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี และห้องสารบบที่ดิน โดยได้รับฟังปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ และชื่นชมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตอไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต