วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

รองนายกฯประวิตร ให้เกียรติร่วมมอบเอกสาร สปก.4-01 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี

รองนายกฯประวิตร ให้เกียรติร่วมมอบเอกสาร สปก.4-01 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเกียรติมอบเอกสาร สปก.4-01 ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 159 ราย ในพื้นที่ 10 อำเภอ โอกาสนี้นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ สคทช. นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม นายวินัย เมฆดำ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีเกษตร ประชุมสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชื่อมโยงตลาดเส้นไหมระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตเส้นไหม กับกลุ่มเกษตรกรผู้ทอผ้าไหม จังหวัดเพชรบุรี
คปก. อนุมัติโครงการมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้งของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. จัดสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ ส.ป.ก. พ.ศ. 2567 – 2571 (แผน 5 ปี)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และคณะผู้ติดตาม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 จ.พังงา
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 เขตตรวจที่ 6 จังหวัดภูเก็ต