วันศุกร์, 12 เมษายน 2567

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  เตรียมขยายเครือข่ายต้านทุจริตให้ครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ

   ที่  โรงแรมเพชรรัตต์ การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุซา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต พร้อมบรรยาย แนวทางการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต เพื่อขยายเครือข่ายชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นการปลูกฝังแนวคิด ปรับฐานวิคิดแยกแยะผลประยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 15 0 คน

   นายอนุซา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตระดับอำเภอ ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่มีการขยายเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการทุจริต เฝ้าระวังโครงการภาครัฐ จับตามองและแจ้งเบาะแส และแจ้งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ภาครัฐดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มในสังคม ผ่านกลไกครอบครัวสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา พร้อมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับ สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่าทันการทุจริต

 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เน้นย้ำว่าการทุจริตส่วนใหญ่จะนึกถึงข้าราชการที่ทุจริต การทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง การรับเงินสินบน หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ขณะเดียวกัน ภาคประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดการทุจริตไม่น้อยกว่าการทุจริตในภาคราชการ ประพฤติปฏิบัติจนเคยชิน ล่าสุด องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ประกาศผลดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ประจำปี 2565 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก จาก 180 ประเทศ แสดงให้เห็นถึงการทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ที่ทุกคนต้องมีความร่วมมือป้องกันการทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต  รวมไทยต้านโกง เชื่อมั่นว่า ทุกคนจะเป็นพลังป้องกันการทุจริต พร้อมเป็นเครือข่ายจับตามองและแจ้งเบาะแส และขยายผลชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตไปสู่ระดับอำเภอ

//////////////////

โชติกา ทวนชัยภูมิ /ภาพ/ข่าว