วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 พร้อมมอบทุนการศึกษา รวม 530,000 บาท

02 ต.ค. 2020
788

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 มทร.อีสาน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี จำนวนกว่า 3,000 คน ในการนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงท่าน ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ในพิธีไหว้ครูครั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ และผู้แทนนักศึกษาจึงได้ร่วมวางพวงหรีด บริเวณหน้าอนุสรณ์สถาน อาจารย์ ดร.วทัญญู ณ ถลาง อย่างพร้อมเพรียงกัน

โอกาสนี้ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีผู้แทนนักศึกษามอบพานดอกไม้ธูปเทียนน้อมมาลาบูชาครูเพื่อระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ทุกท่าน จากนั้นประธานในพิธีได้เจิมอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสุรเกียรติ์ – ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย จำนวน 30,000 บาท แบ่งเป็นจำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท มอบให้กับ นักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา จำนวน 2 ทุน นักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 2 ทุน นักศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 1 ทุน และนักศึกษาวิทยาเขตสกลนคร จำนวน 1 ทุน อีกทั้งมีทุนที่จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยอีก จำนวน 500,000 บาท โดยมอบให้ทั้งสิ้น 100 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น

ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีการไหว้ครูแล้ว นายกสภา มทร.อีสาน ได้ร่วมหารือกับผู้นำนักศึกษาทั้งศูนย์กลาง นครราชสีมา และ 4 วิทยาเขต โดยได้กล่าวให้โอวาทสู่แนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อพัฒนา มทร.อีสาน ในฐานะผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากนักศึกษา โดยได้แลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติระหว่างกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตในการเรียนอย่างมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป