วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

จบอย่างยิ่งใหญ่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 10และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023

จบอย่างยิ่งใหญ่การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 10และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023

           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดงานเกษตรภาคอีสาน ปี2566  ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานเทคโนโลยีทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดเวทีให้น้องๆเยาวชน-ประชาชนลูกหลานเกษตรกร ได้มีเวทีของการแสดงออกด้านความสามารถการขับร้องเพลงและเล่นดนตรี โดยทางคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มอบหมายให้ชมรมคนทำสื่อภาคอีสานได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานครั้งที่ 10 และการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023 ในปี 2566 ผลการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023

สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานประเภท ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน15 ปี,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานประเภท ระดับประชาชนทั่วไป,การประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023 ได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย ลีเขาสูง ปลัดจังหวัดขอนแก่น,รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์,รศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มข.,ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มข.,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มข.,คุณณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ ประธานชมรมชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง),นายสุริยัน พฤทธิพงศ์พันธุ ผู้จัดการคลังปิโตเลียมขอนแก่น,นายเสกสรร ศรีไพรวรรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานขอนแก่น เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติขึ้นกล่าวให้การต้อนรับ ให้กำลังชื่นชมยินดีและมอบใบประกาศฯให้กับน้องๆผู้เข้าประกวด โดยมีคณะกรรมการตัดสินฝ่ายการประกวดลูกทุ่งฯได้แก่ อ.บัญชา  พระพล รองประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น,อ.ขวัญอ้อม กิ่งหลักเมือง อ.ประจำสาขาวิชาดนตรี ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง),คุณนิราภรณ์ รัตนทิพย์ นักจัดรายการบ้านแสนรัก คลื่่น f.m.103 มข.และสไมล์ เอฟ.เอ็ม.101, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ จักรเสน กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาดุริยางคศิลป์และอาจารย์ประจำสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. ในส่วนของคณะกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีฯได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนและอาจารย์ประจำสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจญ พีบุ้ง หัวหน้าแขนงวิชาดนตรีตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข.,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ จักรเสน กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาดุริยางคศิลป์และอาจารย์ประจำสาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. มีคุณเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หัวหน้างานผลิตสื่อ กองสื่อสารองค์กร มข.และน.ส.นิมิต ตราชู  เป็นพิธีกร  บรรยากาศได้รับความสนใจจากผู้ชมและกองเชียร์อย่างคึกคักมากมายท่วมท้น

สำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการฯประเภทต่างๆมีดังนี้

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานรอบชิงชนะเลิศ ระดับเยาวชนอายุไม่เกิน15 ปี

รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงแก้วเจ้าจอม ไชยเสนา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เด็กหญิงนงค์เพชรนภา พัฒนนันท์ดีลีตน ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รองชนะเลิศ อันด้บ 2 นางสาวนันท์นภัส อุ่นทรัพย์ ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายกเทศบาลมนตรีตำบลท่าพระ

รางวัลชมเชย เด็กหญิงทิพานันท์ พลพุทธา ได้รับถ้วยเกียรติยศจากชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

การแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสานรอบชิงชนะเลิศ ระดับประดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศประเภทชาย

-รางวัลชนะเลิศ นายชาญณรงค์ ทองศรีได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก นายกรัฐมนตรี

-รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายสุทธิพงศ์ สอดโสม ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-รองชนะเลิศ อันด้บ 2 ณัฏฐกิตติ์ ศรีจันทึก ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

-ขวัญใจประชาชน นายพิษณุ สามกรจงสิริ ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน

รางวัลชนะเลิศประเภทหญิง

-รางวัลชนะเลิศ นางสาว จารุพร ไกลถิ่นไ ด้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-รองชนะเลิศ อันดับที่1นางสาวกชนันท์ กิ่งดอนนอก ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-รองชนะเลิศ อันด้บ2 นางสาวภัคจิรา พุทธาได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจาก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-ขวัญใจประชาชน นางสาวนิตยา หัดรัดชัย ได้รับถ้วยเกียรติยศจาก คลังปิโตรเลียมขอนแก่น PTTOR

ผลการประกวดวงดนตรี Aggie Music Awards” 2023

ผลการประกวดวงดนตรีมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง KISS CY KISS  ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท  ได้รับถ้วยจากนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วง Mono Chrome -ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข.

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ได้แก่ วง Sugar Sweet  ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น  

รางวัล People Award ได้แก่ วง KISS CY KISS  ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท  ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน

รางวัล ชมเชย ได้แก่ วง SALAK (สลักซ์) และ วง Crown ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท  

และวงทั้งหมดได้รับรางวัลปลอบใจ จาก ร้านเนื้อโคขุนกังสดาล บายเฮียตู่ –หมอแคนสตูดิโอ-ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน

กิจกรรมดีๆแบบนีต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเวทีประกวดลูกทุ่งเกษตรอีสาน ประจำปี 2566 และ Aggie Music Award 2023 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566

,นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

,สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข.

, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

, บริษัท เมืองเอกขอนแก่น จำกัด

, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น

, บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

, สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่่น

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

, บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

, ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(มอดินแดง)

, ร้านเนื้อโคขุนกังสดาล บาย เฮียตู่ 086-1578946 จำหน่ายเนื้อโคขุนเกรดพรีเมี่ยม

, หมอแคนสตูดิโอ

, เทศบาลท่าพระ

, บริษัท สิงห์ขอนแก่น จำกัด

, ทรัพย์โก้ บ้านกฎหมาย และธุรกิจ

, สมุนไพรคุณสัมฤทธิ์

, เทสโก้ โลตัส ต.ศิลา ขอนแก่น

, บริษัท แลคตาซอย จำกัด

, KKC เคเบิ้ล ทีวี

, รายการบ้านแสนรัก F.M. 103 MHz

, ชมรม จิตอาสา กฟผ.

, SMILE F.M. 101 MHz , หนังสือพิมพ์มวลชนไทยนิวส์

, ขอนแก่นลิ้งค์ เว็บไซต์คนขอนแก่น , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 , นายอำเภออุบลรัตน์ , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น , บริษัท เอส.พี.ออโต้ โปรดักส์ จำกัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐฯ
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร เตรียมความพร้อมให้กับ สมาชิกสภาท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งและบทบาทการทำงานที่ตรงความต้องการของประชาชน
สำนักบริการวิชาการ เขย่าทักษะบุคลากรด้วยการประยุกต์ใช้ Generative AI ในการปฏิบัติงาน
สำนักบริการวิชาการ ยกระดับศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร Upskill “ทบทวน การดำเนินการในกิจการสภาและการประชุมสภาท้องถิ่นฯ”
มข. ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว และ คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว ฯ
มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”